Vedtægter NNN

Vedtægter for foreningen NNN

§1 Navn og hjemsted

Stk. 1)

Den almennyttige forening er stiftet den 21. August 2015 af P.C. Asmussen under navnet ”NNN – Nye allergier Nye boliger Nye byer”.

Stk. 2)

Foreningen er landsdækkende, men har hjemsted i Aarhus Kommune.

§2 Formål og baggrund

Stk. 1)

NNN er en almennyttig forening, hvis formål er at fremme udvikling og etablering af bebyggelse for mennesker med forskellige allergiformer. Det drejer sig om allergier som: Duft- og kemikalieallergi, skimmelsvampallergi, elallergi og MCS (multiple chemical sensitivity). For nemheds skyld benytter vi udtrykket ”komplekse allergier”. 

Stk. 2)

Vi henvender os til mennesker med forskellige former for allergier. De mange nye former for allergier, der er opstået de sidste 10-15 og som er i stærk stigning, stiller nye og helt specielle krav til boliger – indretning og materialer.

Stk. 3)

Foreningen vil formidle kendskabet til, hvordan man kan indrette og bygge boliger til mennesker med komplekse allergier – samt generere ny viden på området. 

Stk. 4)

Udover at kunne gøre en konkret forskel for mennesker med komplekse allergier, så er målet også, at vi på sigt generer viden og erfaring, som vil komme mennesker i al almindelighed til gode. Perspektiverne for allergi- og miljøvenlig bebyggelse er store, og disse vil vi gerne bidrage til.

§3 Medlemmer

Stk. 1)

Personer, selskaber, firmaer, foreninger samt andre institutioner og organisationer kan optages som medlemmer af foreningen, såfremt de godkendes af bestyrelsen. Medlemmer skal registreres med navn, adresse og e-mailadresse. 

Stk. 2)

Ingen af foreningens medlemmer hæfter for foreningens forpligtelser.

Stk. 3) 

Bestyrelsen kan fastsætte kontingent for forskellige medlemsgrupper.

§4 Foreningens organer

Foreningen består af følgende organer: Bestyrelsen (§5), Advisory Board (§6) og Generalforsamlingen (§7).

§5 Bestyrelse

Stk. 1)
Foreningens overordnede ledelse varetages af en bestyrelse på fem-otte medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Stk. 2)

Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for fire år ad gangen. Dog vil halvdelen af den førstvalgte bestyrelse kun sidde for to år, da det sikrer, at hele bestyrelsen ikke skal skiftes ud på én gang. 

Stk. 3)

Bestyrelsesmøder skal indkaldes, når mindst 1/3 af bestyrelsens medlemmer forlanger det.

Stk. 4)

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Er formanden ikke til stede, og er der stemmelighed, er det pågældende beslutningsforslag bortfaldet.

Stk. 5)

Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden de nærmere regler for sin funktion.

Stk 6.)

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg efter behov og kan i den forbindelse beslutte, at der i arbejdsudvalget deltager et bestyrelsesmedlem, eller at udvalget udpeger en ekstra repræsentant til bestyrelsen. 

Stk. 7)

Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg med op til fire medlemmer. Der udformes en særlig forretningsorden for dette forretningsudvalg. Formand for bestyrelsen er født medlem og besætter den ene af de fire pladser i udvalget.

§6 Advisory Board
Stk. 1)
Det overordnede formål med foreningens Advisory Board er at fungere som rådgivende organ for NNN’s bestyrelse i spørgsmål af organisatorisk, strategisk og faglig karakter. Advisory Board skal medvirke til at understøtte formålet. 

Stk. 2)

Advisory Board består af repræsentanter fra foreningens målgrupper og af relevante fagpersoner. 

Stk. 3)
Medlemmerne af Advisory Board udpeges af bestyrelsen. 

Stk. 4)
Bestyrelsesmedlemmer i NNN kan deltage i Advisory Boards møder. 

Stk. 5)
Foreningens Advisory Board består af op til 20 medlemmer. 

§7.1 Generalforsamling

Stk. 1)

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel via mail.

Stk. 2)

Generalforsamlingen afholdes årligt inden udgangen af maj måned.

Stk. 3) 

Ved eventuelle afstemninger har alle deltagende medlemmer stemmeret. 

Stk. 4)

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Formandens/bestyrelsens beretning 
 • Valg til bestyrelsens ledige poster
 • Valg af revisor
 • Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 • Indkomne forslag
 • Evt.

§7.2 Ekstraordinære generalforsamlinger

Stk. 1)

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2)

Medlemmer kan også indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Dette kan ske såfremt, der bliver afleveret et brev til formanden med opfordring til indkaldelse fra mindst tyve af foreningens medlemmer. 

Stk. 3)

Rammerne for den ekstraordinære generalforsamling er de samme som til den ordinære generalforsamling, når det gælder:

 • Indkaldelse
 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Indkomne forslag
 • Dirigenten afgør metoden for afstemningen

§8 Budget og økonomi

Stk. 1)

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

Stk. 2)

Første regnskabsår starter ved stiftelsen. [første regnskabsår slutter 31/12-16.]

Stk. 3)

Generalforsamlingen vælger revisor.

Stk. 4)

Midler til brug for foreningens virke kan tilvejebringes ved kontingent, donationer fra fonde eller enkeltpersoner samt støtte fra offentlige myndigheder.

§9 Tegningsregel

Stk .1)

Foreningen tegnes af formanden samt et medlem af bestyrelsen. 

Stk. 2)

I spørgsmål om køb og salg af fast ejendom eller optagelse af lån tegnes foreningen af fem medlemmer af bestyrelsen.

[der skal laves et særskilt tegningspapir]

§9. Vedtægtsændringer

Stk. 1)

Generalforsamlingen træffer beslutning om ændring af vedtægterne med et flertal på 2/3 af de tilstedeværende medlemmer. 

Stk. 2)

Det er hensigten at foreningen omdannes til en selvejende institution, såfremt der bliver økonomisk grundlag herfor. 

§10. Opløsning af foreningen

Stk. 1)

Nedlæggelse af foreningen kan kun ske, hvis dette vedtages af mindst 2/3 af deltagende medlemmer på generalforsamlingen. 

Stk. 2)

I forbindelse med nedlæggelse indkaldes en likvidator. Likvidator indkalder til et bestyrelsesmøde, hvis der forefindes en formue, der skal fordeles efter nedlæggelse. Efter opløsning uddeles denne til beslægtede formål med støtte til bygninger til syge og handicappede, der har behov for særlige rammer.